ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
บริการออนไลน์
ร้องเรียนออนไลน์
ร้องทุกข์ออนไลน์