ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง