หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
นายอุดม ชัยเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
“เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์ อบต.นิคมพัฒนา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล นิคมพัฒนา
อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
อ.เมือง จ.ลำปาง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในช่วงวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
          


-VDO วิดิทัศน์- [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 520 
     
 
 
 
 
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 250  
 
 
 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 27 ต.ค. 2563 ]  
 Special Economic Development Zone  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 การจัดทำบัญชีสำรองเพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 แบบนำส่งเงินร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปี 2563  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลัง จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของ จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563 8/9/63  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ฉบับทบทวน จากศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  [ 28 ส.ค. 2563 ]  
 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแจ้งความประสงค์ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่ง รัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนงานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย  [ 5 ส.ค. 2563 ]  
 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศยกเลิกประกวดการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 กำหนดการวันบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  [ 22 มิ.ย. 2563 ]  
 การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  [ 28 พ.ค. 2563 ]  
 
 

 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศร่างขอบเขตงาน จัดซื้อถังเก็บน้ำใส (ถังสแตนเลส ขนาดความจุ 6,000 ลิตร) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางตื้น (PCGUTTER) พร้อมบ่อ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนไฟ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นาแก้ว ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมระบบระบายน้ำทิ้ง (จากตล [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่สัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคม รา [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.นายาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ หมู่ที [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านเอื้อม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25 [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำทิ้ง ม.8 [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่สัน ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
   
   


กลุ่มข้าวซ้อมมื้อ หมู่ 8 บ้านร่มเย็น


ทุ่งปอเทือง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528
 
 
 
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาไหมครับ (14 ต.ค. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ย. 2563)    อ่าน 464  ตอบ 3  
 
 
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล