หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
นายอุดม ชัยเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
“เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์ อบต.นิคมพัฒนา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล นิคมพัฒนา
อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
อ.เมือง จ.ลำปาง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในช่วงวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
          


-VDO วิดิทัศน์- [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 541 
     
 
 
 
 
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
แผนพัฒนา 4 ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 270  
 
 
 
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 27 ต.ค. 2563 ]  
 Special Economic Development Zone  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 การจัดทำบัญชีสำรองเพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
 แบบนำส่งเงินร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปี 2563  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลัง จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของ จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563 8/9/63  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ฉบับทบทวน จากศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  [ 28 ส.ค. 2563 ]  
 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแจ้งความประสงค์ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่ง รัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  [ 11 ส.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนงานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย  [ 5 ส.ค. 2563 ]  
 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศยกเลิกประกวดการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 กำหนดการวันบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  [ 22 มิ.ย. 2563 ]  
 การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  [ 28 พ.ค. 2563 ]  
 
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นาแก้ว สาาะสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฝังกลบขยะและขุดบ่อขยะพร้อมทำแนวกันไฟรอบ บ่อขยะ ห [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่สัน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวเสือ ประกาศเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กัวะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.นายาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศฯ เรืยกประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศฯ เรืยกประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บ่อแฮ้ว ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวเสือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประชาสัมพันธ์การแบ่งโซนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ปี พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งงาม ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปุ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวเสือ ประกาศรับสมัครงาน รอบที่ 2 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ปุ ช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ปุ ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลแม่ปุ [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปุ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลแม่ปุ นำรดน้ำรดต้นไม้ดอกไม้ ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
   
   

กลุ่มข้าวซ้อมมื้อ หมู่ 8 บ้านร่มเย็น

ทุ่งปอเทือง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528
 
 
 
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษาไหมครับ (14 ต.ค. 2563)    อ่าน 67  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ย. 2563)    อ่าน 481  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล