หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 

ถนนสายทางรวม จำนวน 34 สาย

ถนนลาดยางแอสฟัลส์ จำนวน 22 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล จำนวน 1 สาย

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น จำนวน 1 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย/หนอง/คลองบึง จำนวน 6 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว

ฝาย จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาหมูบ้าน จำนวน 14 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 13 สาย

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 13 แห่ง
 
 

แร่ดินขาว ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในปัจจุบัน มีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินการแล้ว

ป่าไม้ อยู่ในเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
 

น้ำตกพระเสด็จ