หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 

ถนนสายทางรวม จำนวน 34 สาย

ถนนลาดยางแอสฟัลส์ จำนวน 22 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล จำนวน 1 สาย

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น จำนวน 1 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย/หนอง/คลองบึง จำนวน 6 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว

ฝาย จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาหมูบ้าน จำนวน 14 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 13 สาย

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 13 แห่ง
 
 

แร่ดินขาว ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในปัจจุบัน มีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินการแล้ว

ป่าไม้ อยู่ในเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
 

น้ำตกพระเสด็จ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528