หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาชนในเขตตำบลนิคมพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
การศึกษานอกระบบ(กศน.ตำบลนิคมพัฒนา) จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนานิคมเขต 7
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 14 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ 100
 

ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ

กันยายน - ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
 
 
วัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม

วัดชัยมงคล

วัดใหม่นิคม เขต 3

วัดสาหลวง

วัดนิคมสามัคคี เขต 9

วัดศรีไตรภูมิ
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ลำปางธรรมาราม

สำนักสงฆ์บ้านวังเงิน
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ด้านการสังคมสงเคราะห์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ได้แก่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง

ศูนย์พัฒนาชาวเขา ขังหวัดลำปาง

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำปาง