หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 


นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์
ปลัด อบต.นิคมพัฒนา
 
 


นางสรัลดา แสนมโนวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววริศรา เชื้อกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายยิ่งยง ปัญญาชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวฑิติพร กิติคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวเจนจิรา ศรีไชยวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางวารุณี เป็งตา
ครู


นางทองสุข สุรินทร์
ครู