หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์
ปลัด อบต.นิคมพัฒนา
 
สำนักปลัด
 


นางสรัลดา แสนมโนวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววริศรา เชื้อกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายยิ่งยง ปัญญาชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวฑิติพร กิติคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเจนจิรา ศรีไชยวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางวารุณี เป็งตา
ครู


นางทองสุข สุรินทร์
ครู
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528