หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
 

ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 

ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ด้านการศึกษา

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน