หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 

ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 

ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ด้านการศึกษา

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528