หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 
จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน
 
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม
 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน
 
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน
 
ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน